ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Проекти в ДГ "Зорница"

     

Педагогическа практика „Утринна приказка“

Адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина       

       Настоящият  адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел „Утринна приказка“ представлява допълнителна  възможност за образователното развитие, в който учителите, педагогическите специалисти и представителите на семейната общност  работят заедно, за да се създадат условия  на адаптация детската Личност да разгърне пълния си потенциал в предучилищната институция. Тази възможност може би е търсена още от Фридрих Фрьобел, който през 1837 година в Бад Бланкербург създава първата детска градина в света или през 1882 година, когато в Свищов е открита първата общинска детска градина. Днес, това обстоятелство се припознава в закона за Предучилищно и училищно образование, който според чл. 6 е свързан с осигуряване на условия за ранно детско развитие. Ето защо е необходимо политиките и практиките за грижата и образованието на всяко дете в този период на адаптация да подкрепят правото му на качествени преживявания, като се приема, че „качеството“ е термин, който непрекъснато трябва да се развива и договаря, като в същото време е необходимо създаването и на механизъм за  сътрудничество по посока триадата учител-дете-родител. Този механизъм трябва да отразява структурното качество на възпитателно-образователния процес, като търси и намира отговор на въпроса КОИ са онези дейности, които в максимална степен подпомагат личността на детето да разгърне своя потенциал като се отдалечаваме от обстоятелството да не приемаме възможността  да продължим да сме заедно с децата, без внимателно да вникнем в онова, което се случва в тях и с тях на тази възраст.

      Настоящият  адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел е ориентиран към  3 годишното дете на което му предстои постъпване в първа група в детската градина, особено ако преди това не е посещавало ясла и за „представители на семейната общност“ когато говорим за родители и семейство. Това е продиктувано от обстоятелството, че днес децата на тази възраст по различни причини се отглеждат не само от своите родители, но и от други членове на семейството в по широкия смисъл на думата. В тази връзка този модел има за цел да отговори на следните  въпроси:

 • доколко предучилищната институция е подготвена да приеме деца, които за първи път се отделят от семейната среда и да предложи варианти за това;
 • доколко представители на семейната общност са готови да сътрудничат на учителите, които ще приемат, обучават и възпитават децата на три годишна възраст и да предложат варианти за активно участие в този процес;
 • как в процеса на адаптация детето трябва да „преживее“ трансформацията на преживяванията си в прехода от семейната среда към нова социално-педагогическа среда и да изпита удоволствие от преживяното и радост от играта.

    Връзка между потребността от сигурност и емоционална адаптация на детето в предучилищна възраст при постъпване в детската градина

    Преходът от първичната към вторичната социализация в периода на предучилищното детство най-често се свързва с постъпването на детето в детската градина. Основни преживявания, които съпровождат детето при осъществяване на този преход са страх и тревога. Посочените негативни емоции и чувства са по-силно изразени при деца, които до момента не са напускали дома си и не са посещавали детска ясла.

     Доскоро се смяташе, че преодоляването на тревожността като едно от рисковите състояния при прехода от домашна среда към предучилищната институция, изисква на малкото дете да се осигури необходимото време за адаптация. Целенасочените наблюдения констатират, че съществува подобна зависимост, т.е колкото по-дълго време децата посещават детска градина, толкова по редки са разстройствата на настроението. 

     Водещият въпрос е: Какво е цената, която родителите, учителите и децата заплащат при преживяването на безпокойство, докато дойде моментът в който децата все пак съумеят да „свикнат” с новата среда и лица, различни от дома и близките?

   Според определени тези  има връзка между появата на тревожност при хора в по-късна възраст и травмата от детството, причинена от постъпването в детска градина. В клиничната психология има допускания, че възрастни лица, които продължително време са били поставени в ситуация на емоционална депривация, рано или късно развиват депресия, паническа атака или генерализирано тревожно разстройство. Обмислянето на една такава теза, провокира много от съвременните психолози и педагози да търсят механизми, чрез които да се преодолеят до максимум негативните преживявания на деца, постъпващи в детска градина.

    Създаването на механизъм означава да се прояви активност от страна на заинтересованите страни – детската градина и представителите на семейната общност, а не да се остави детето на влиянието на времето  като единствен фактор, който може да доведе до редукция и преодоляване на интензитета на негативните преживявания при  постъпване в детска градина.

    Факт е, че всеки индивид, включително и човешкият, когато е поставен в непозната среда се нуждае от време, но и от обстоятелства, за да се ориентира в мястото и отношенията спрямо новите за него субекти и обекти. Тогава е напълно естествено да се допусне, че преживяването на тревожност от 3-годишното дете е заради липсата на удовлетворяване на една от водещите социални потребности, свързана с новата за него ситуация, а именно потребността от сигурност.

    Задоволяването на тази потребност изисква постъпващото в детската градина дете да  „тества” многократно хората, които го приемат, за да прецени на кои от тях може да се довери. Събирането на тази информация от страна на малкото дете е по-скоро импулсивен, нерегулиран от вътрешни закони и правила процес на психична преработка (поради липсата на достатъчен социален опит) и се основава предимно на емоционалните преживявания – удоволствие и неудоволствие, спокойствие и безпокойство. Следователно, преди да е успяло да интегрира във вътрешното си психично пространство новата ситуация (случващото се в занималнята на детската градина), детето има склонност или да се разстройва като изпитва силно страх и тревога, или да се противопоставя на изискванията на новата среда, чрез агресивните си инстинкти. Такъв е неговият емоционално и социално незрял отговор да запази предишното си статукво и да оспори необходимостта от промяна и подчинение на все още непознатата му среда. Новата среда му носи усещане за заплаха, защото е различна и далечна от всичко, към което детето до момента е било привързано.

     От психологична и педагогическа гледна точка е възможно постъпването в детската градина,  да породи и първия вътрешен конфликт у детето, а именно травма от раздялата с майката или с отглеждащия го възрастен. Силата на този конфликт има характера на емоционален шок и децата с неуравновесен и лабилен темперамент реагират на този срив отново чрез тревожност или агресивни прояви.

      Изложените   тези,  свързани с прехода на детската личност в нова среда, показват, че този преход влияе не само на детето, но и на представителите на семейната общност, които имат ангажимента да се грижат за него. Еднакво стресово е както за детето когато започне да посещава детска градина и при утринния прием да не знае къде, както и  за грижещите се за него възрастни, когато те на свой ред не знаят как то се чувства особено ако е разстроено от раздялата преди това. И ако тази раздялата е особено емоционална, то и в двете страни е налице фрустрация по отношение на собственото им положение, роля и място и често това води до създаването на „конфликтни точки“ и проява на взаимно недоверие. От една страна образователната институция, неподготвена за такива конфликтни моменти търси оправдание в семейната среда, а от друга – семейната общност обвинява образователната институция в неспособност да реши персонално този проблем. Справянето  с този конфликт изисква от учителя, преди първия прием и в процеса на адаптирането на дете към новата среда на детската градина да организира подходяща приемна, подкрепяща, интерактивна, безопасна, мултикултурна  среда, която да намали влиянието на стресогенните фактори. Учителят има задачата да помогне на новопостъпващото в детската група дете да се привърже и да създаде устойчив емоционален контакт с човек, различен от фигурата на майката или отглеждащия го възрастен.

Педагогическа практика „Утринна приказка“

Теоретичен модел

     От древността е известно, че социалното развитие в периода на предучилищна възраст се основава на използването на приказния епос. Предполага се, че представителите на  семейната общност са разказвали приказки на своите деца като достъпна образователна интервенция, опосредстваща прехода от света на всекидневието към сложността на живота. Именно този факт обяснява необходимостта за  пренасянето на тази традиция  в съвременната образователна среда на детската градина.

       Четенето на приказки в конкретния случай се разглежда като важно дидактическо средство за адаптация на детската личност, както в когнитивен и социален, така и в емоционален аспект.  Четенето на приказки превръща ежедневните взаимодействия на децата във възможност да научават и разбират многоплановостта на човешките взаимоотношения, във възможност за преодоляване на първичните страхове и несигурност, като в конкретния случай тя трябва да е в рамките на не повече от 5 до 7 минути. Осигуряването на всекидневен досег с приключенията на приказните герои в образователната среда на детската градина стимулира механизмите на психическа себеидентификация на детето, защото приказката ангажира емоционално детето и стимулира неговите когнитивни процеси – мислене и въображение. Така то опознава социалните аспекти на човешката култура в тяхната многоизмерност. От друга страна педагогическата практика „Утринна приказка“ отразява  възможността да бъде подобрена в педагого-методически аспект структурата на педагогическото взаимодействие (ситуацията) и да бъде използвана  за по-активно включване на всяко  дете. Педагогическата практика „Утринната приказка“ дава възможност за индивидуализация на възпитателно-образователния процес, за съчетаване на познание с практически знания, за постигане на по-голяма активност от децата, стимулиране на умения за общуване, формиране на социални умения и компетентности. Педагогическата практика „Утринна приказка“ в занималнята е интерактивна  дейност в която може да  вземе участие всеки представител на семейната общност.   

     

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 

             Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

          Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

         Основна цел

         Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
 • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

          ДГ „Зорница“ се включи по  Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

        От м. септември 2019 г. в детската градина има назначени психолог и помощник на учителя.

 

Проект „Заедно от детската градина“

           Екипът на ДГ "Зорница" взе активно участие в дейностите по проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ – България.  Целта на проекта бе изграждането на приобщаваща и подкрепяща среда в детските градини, която да гарантира пълноценно развитие на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

          Дейностите по проекта бяха насочени към:

 • Осъществяване на ефективна подкрепа по приобщаващо образование чрез  извършване на комплекс от дейности в ДГ „Зорница“ в рамките на проектния период.
 • Повишаване нивото на знания и умения на екипа за оказване на ефективна подкрепа за децата по приобщаващо образование.
 • Повишаване на взаимодействието между детската градина, семейството и наличните социални услуги в община Сливен с цел по-пълно задоволяване потребностите на децата със специфични нужди и техните семейства.

            Участието ни в проекта допринесе за :

 • Повишаване ролята на детската градина като ключов елемент на приобщаващо образование.
 • Засилената специализирана и педагогическа подкрепа подпомогна пълноценното участие на всички деца в образователния и социален живот на детската градина.
 • Подкрепата, която педагозите получават от специалистите им дава сигурност и увереност при справяне с различни проблемни ситуации.
 • Повишиха се компетентностите на педагозите и специалистите по отношение на изграждане на приобщаваща и подкрепяща образователна среда.
 • Налице е мрежа от услуги за посрещане нуждите на децата и техните семейства.
 • Изгради се устойчива доверителна връзка с родителите на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

             Подобри се и материалната база за осигуряването на подкрепяща среда. Съществуващият  ресурсен кабинет бе  реновиран и модернизиран  със средства по проекта: от УНИЦЕФ и ИКЕА .

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 1 „Хубаво е в детската градина”

   През учебната 2020-2021 г. ДГ „Зорница“ бе одобрена за бенефициент по Национална програма „Успяваме заедно“ Модул 1 „Хубаво е в детската градина“. В програмата се включиха децата от първа възрастова група „Бонбон“. Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност /физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево/ чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина. А една от специфичните е: Споделяне на опит в рамките на детската градина, включително и със семейната общност.