ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

     Мисията на детската градина се основава на целта на предучилищната  институция, определена в ЗПУО и всички произтичащи от него нормативни документи, отнасящи се до детските градини.

   Да положим основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

  • щастливо, мотивирано и уверено в собствените си възможности дете;
  • благоприятна и разнообразна среда за учене чрез игра, в която всяко дете се чувства добре, получава обич и възпитание, съобразно държавния образователен стандарт за предучилищно образование, индивидуален подход, стимулиране на потенциала му и пълноценна подготовка за училище;
  • за родителите – сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, както и увереност, че за децата им се грижи екип от професионалисти, с много внимание и любов.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

     Привлекателна образователна институция за деца от предучилищна възраст, където всяко дете е щастливо, защитено и подкрепено. Съвременна образователна среда, в която детето център на педагогическото взаимодействие  учи играейки, изследва света, експериментира, общува пълноценно.

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
  • Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие;
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация;
  • Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.