ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Прием

 

          Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

         Задължителните условия за прием на децата, критериите, необходимите документи, класирането, записването и отписването се извършват чрез системата за електронен прием в детските градини и ясли на територията на община Сливен.

              Родителите / настойниците подават заявление за участие в електронната система по образец. Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето.

Подаването на заявления се извършва:

 1.   по електронен път ( онлайн на сайта за прием https://priem.sliven.bg/);
 2. на място, в детското заведение ( при директора или упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението.

Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на детската градина  в присъствието на родителя / настойника.

На родителите / настойниците се предоставя индивидуален номер от електронната системата, с който се участва през всички етапи, посочени в правилата за прием на съответната учебна година.

Всяко дете има право само на една регистрация в системата, по един от двата начина, посочени в чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен ( по електронен път на сайта за прием или на място в детската градина ).

 1. Регистрацията се извършва в етапи, посочени в графика на  дейностите за съответната учебна година.
 2. Попълването на заявления и получаването на входящ номер е целогодишно.
 3. Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна, актуална информация в заявлението за участие в класирането.
 4. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.
 5. Родителите имат възможност да променят реда на заявените желания за конкретно детско заведение и за всеки отделен адрес в него преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места. 

Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени с графика на дейностите за съответната учебна година, обявени на сайта на Община Сливен, на страницата на електронната система за прием.    

 • за постъпване в първа група на детската градина – от 15 септември до 30 септември на текущата година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
 • за всички възрастови групи за попълване на наличните свободни места – целогодишно. 

Информацията за приетите деца се оповестява чрез електронната система за прием на децата на територията на Община Сливен.

Приемът на децата се организира от директора на детската градина и от оторизирано от него лице, в съответствие с Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

Задължителни документи при записване са:    

 1. Заявление за прием в детските градини (от електронната система за класиране )
 2. Попълнено заявление за записване по образец, предоставен от съответното детско заведение;
 3. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 4. Документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване.
 5. Прилагане на подадените от родителя задължителни документи удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
 6. Медицински документи ( при първоначално постъпване на детето в детската градина ), съгласно чл. 4 (2) от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини.
 7. Класираното дете се записва, само при наличие на задължително изискуемите документи в определените от системата срокове.
 8. Директорът  или упълномощеното от него лице на съответното заведение е длъжен при записване да запознае родителите/настойниците с документите, които следва да бъдат представени при постъпване, в това число за извършени медицински изследвания.
 9. Данните на заявителя и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се  ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
 10. Родител/настойник, посочил данни по критериите, които са дали определен брой точки при класирането и не може да ги удостовери, получава отказ за записване на детето.
 11. Директорът или упълномощено лице на детското заведение, отразява записаното дете в електронната система.
 12. След записване на дете в конкретното детско заведение  отпада възможността същото да участва в последващи класирания.
 13. Записаните за предстояща учебна година деца, постъпват в детската градина  на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен  ден  децата постъпват в детска градина на първия следващ работен ден.
 14. Родителите / настойниците в началото на учебната  година се запознават с „Правилник за дейността на ДГ“

 

ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ДГ „ЗОРНИЦА“

            Приемът на деца със специални образователни потребности в  специалната група на детска градина „Зорница”  - Сливен се извършва  съгласно чл. 194 ал.1 от ЗПУО,  въз основа оценка на индивидуалните им потребности. 

 1. Оценката се извършва от Екип за подкрепа за личностно развитие към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-гр. Сливен, съгласно чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПУО и въз основа на подадените заявления до директора на РЦПППО-гр. Сливен.
 2. За извършването на оценката по чл.71 ал.3 от Наредба за приобщаващо образование/ Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. родителят/представителят на детето/ лицето, което полага грижи за детето, представя следните документи:
 • чл.71 ал.3 т.1 - Заявление до  Директора ;
 • чл.71 ал.3 т.2- Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации –психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето;
 • чл.71 ал.3 т.3- Всички необходими здравни, социални, съдебни, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето;
 • чл.71 ал.3 т.4- Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/илирешение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването - при деца с хронични заболявания.
 • Други документи,  които удостоверяват заболяването – при деца с хронични заболявания;
 • Резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения;
 • Документите от личното образователно дело и материали на детето (портфолио);
 • Други документи при необходимост по преценка на екипа.
 1. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр. Сливенизпраща Становище на Екипаза подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето със специални образователни потребности за вида подкрепа и вида на групата за обучение до директора на ДГ  „Зорница“ за извършваната на оценка ,съгласно чл.190,ал.3 т.1 от ЗПУО.
 2. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр. Сливен издава Заповед за насочване /одобряване обучението на дете със СОП в специалната групана ДГ  „Зорница“. Заповедта се връчва срещу подпис на родителя на детето.
 3. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр. Сливен изпраща Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето  и определяне на необходимостта от допълнителна подкрепа на личностното развитие, приета и подписана от родителя.
 4. Оценката на индивидуалните потребности на деца с хронични заболявания почл.73 ал.4 от Наредба за приобщаващо образование /Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г./, въз основа на подадени заявления и документи по  чл.71 ал.3 т.4 от Наредбата за Приобщаващо образование до директора на ДГ„Зорница“ се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето в ДГ „Зорница“, чийто състав включва психолог, специален педагог, логопед, учителите в групата в детската градина, медицинския специалист в здравния кабинет в сътрудничество с личния лекар на детето. Оценява се здравословното състояние на детето и влиянието му върху обучението.
 5. Приемът в Детска градина „Зорница“ се осъществява на основание утвърден списък и заповед на директора на ДГ „Зорница“ за децата одобрени от ЕПЛР на Регионалния център за подкрепа процеса на  приобщаващо образованието- гр. Сливенкакто и според капацитетните възможности на ДГ „Зорница“ за текуща и предстояща учебна година.

 

                                                                          Детска градина „ Зорница “

                                         гр. Сливен 8800, ж.к. „Стоян Заимов“, тел: 044/66 70 48;e-mail:zornica_dg@abv.bg

 

                                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Уважаеми родители,  приемът на децата, родени 2017 година, ще се осъществи по следния график:                           

1 юни

Обявяване на свободните места

Системата е отворена за редакция на нови заявления/ редакция на съществуващи заявления

до 9 юни включително

 

10 и 11 юни

 

Системата е затворена за редакция и регистрация на заявления

12 юни

Обявяване на резултатите от

класирането

от 15 до 22 юни включително

Записване на класираните деца

Системата е отворена за редакция на нови заявления/ редакция на съществуващи заявления

           ГРАФИК

  за работа на комисията по прием на децата в ДГ „Зорница“ за  учебната 2020-2021 г.,  за времето през което е обявена извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и до промяна в указанията на национално ниво

Комисия в състав:

1.Йорданка Стефанова- директор,   тел: 0896788955

2.Недка Митева – главен учител,     тел:  0899069998

3.Денка Стратиева- старши учител, тел: 0888297901

 

Всеки ден от 15.06.2020 г. до 22.06.2020 г.  от 8.00 ч. до 16.00 ч. в Първи сектор на сградата на ДГ „Зорница“ 

 1. В случай, че родител/ настойник е възпрепятстван да подаде своето заявление по електронен път и оказаното по телефона съдействие от страна на комисията по приема не е разрешило проблема, то родителят/ настойникът може да посети на място детската градина в сроковете, посочени в утвърдения от директора график за работа на комисията.
 2. При посещение на родител/ настойник на място в детската градина трябва да бъдат спазени следните изисквания:
  • Родителят/ настойникът задължително трябва да бъде с предпазна маска и ръкавици. Не трябва да бъдат допускани родители/ настойници, които не носят лични предпазни средства.
  • Достъп може да бъде осигурен на до един човек семейство.
  • Не трябва да се допуска струпване на хора детската градина, двора на детската градина и на прилежащите тротоарни площи. В случай, че има повече от един чакащ, то е задължително да се спазва социална дистанция от минимум 2 м.
  • В детската градина трябва да бъде обособено помещение за работа, в което не трябва да има мебели и предмети, които
  • не могат да бъдат дезинфекцирани.
  • На входа на детската градина трябва да бъдат осигурени дезинфектанти и всеки преминаващ задължително трябва да дезинфекцира ръцете си.
 3. Потвърждаването на приема ще се извършва, както следва:
  • по телефона - за родителите/ настойниците, които не са посочили в своето заявление критерии, които трябва да бъдат доказани чрез предоставяне на официални документи на хартиен носител
  • на място в детската градина - за родителите/ настойниците, които е необходимо да представят на хартиен носител официални документи, доказващи посочените в заявлението критерии, като документите се представят в срока за потвърждаване на приема съгласно утвърдения от кмета график на дейностите. Посещението на място трябва да се извършва при спазване на описаните в т. 2 изисквания.
 1. В съответствие с наредбата за прием, критериите за които е необходимо да бъдат предоставени документи на място са както следва:
  • критерий К1: деца, чиито родители са в трудово, служебно приравнено правоотношение или се самоосигуряват;
  • критерий К2: деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години;
  • критерий К3: деца-сираци и полусираци;
  • критерий К4:деца със специални образователни потребности и /или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
  • критерий К5:    деца,    чиито    родител/    официален    настойник,    подаващ заявлението, има трайно намалена работоспособност над 71%

         На основание изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, НЕ СЕ ДОПУСКА изпращането на сканирани документи, съдържащи лични данни от родителите/ настойниците по имейл.