ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

                   

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

               Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

          Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

         Основна цел

         Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
 • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

          ДГ „Зорница“ се включи по  Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

        От м. септември 2019 г. в детската градина има назначени психолог и помощник на учителя.

 

Проект „Заедно от детската градина“

           Екипът на ДГ "Зорница" взе активно участие в дейностите по проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ – България.  Целта на проекта бе изграждането на приобщаваща и подкрепяща среда в детските градини, която да гарантира пълноценно развитие на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

          Дейностите по проекта бяха насочени към:

 • Осъществяване на ефективна подкрепа по приобщаващо образование чрез  извършване на комплекс от дейности в ДГ „Зорница“ в рамките на проектния период.
 • Повишаване нивото на знания и умения на екипа за оказване на ефективна подкрепа за децата по приобщаващо образование.
 • Повишаване на взаимодействието между детската градина, семейството и наличните социални услуги в община Сливен с цел по-пълно задоволяване потребностите на децата със специфични нужди и техните семейства.

            Участието ни в проекта допринесе за :

 • Повишаване ролята на детската градина като ключов елемент на приобщаващо образование.
 • Засилената специализирана и педагогическа подкрепа подпомогна пълноценното участие на всички деца в образователния и социален живот на детската градина.
 • Подкрепата, която педагозите получават от специалистите им дава сигурност и увереност при справяне с различни проблемни ситуации.
 • Повишиха се компетентностите на педагозите и специалистите по отношение на изграждане на приобщаваща и подкрепяща образователна среда.
 • Налице е мрежа от услуги за посрещане нуждите на децата и техните семейства.
 • Изгради се устойчива доверителна връзка с родителите на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

             Подобри се и материалната база за осигуряването на подкрепяща среда. Съществуващият  ресурсен кабинет бе  реновиран и модернизиран  със средства по проекта: от УНИЦЕФ и ИКЕА .

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 1 „Хубаво е в детската градина”

   През учебната 2020-2021 г. ДГ „Зорница“ бе одобрена за бенефициент по Национална програма „Успяваме заедно“ Модул 1 „Хубаво е в детската градина“. В програмата се включиха децата от първа възрастова група „Бонбон“. Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност /физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево/ чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина. А една от специфичните е: Споделяне на опит в рамките на детската градина, включително и със семейната общност.